Privacyverklaring Jisketins

Jisketins geeft veel om uw privacy. Jisketins verwerkt daarom uitsluitend gegevens die nodig zijn voor (het verbeteren van) de dienstverlening, en gaat zorgvuldig om met de informatie die over u en uw gebruik van Jisketins diensten is verzameld. Jisketins stelt uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter berschikking aan derden. Deze privacyverklaring beschrijft welke gegevens over u door Jisketins wordt verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt, en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Jisketins verwerkt uw gegevens zorgvuldig met inachtneming van de bepalingen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming daaromtrent stelt. Deze privacyverklaring heeft alleen betrekking op de diensten die door Jisketins worden aangeboden op www.jisketins.com.

 

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring kunt u contact opnemen met Jisketins via info@jisketins.com

 

1. Persoonsgegevens die wij verwerken

Jisketins verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • voor- en achternaam
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • bankrekeningnummer
 • internetbrowser en apparaat type

2. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent  dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@jisketins.com, dan verwijdert Jisketins deze informatie.

3. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Jisketins verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling.
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • U te informeren over wijzigngen over uw bestelling, onze diensten en/of producten.
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren.

4. Geautomatiseerde besluitvorming

Jisketins neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Jisketins) tussen zit. Jisketins gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: 

 • GnuCash: boekhouding gegevens worden verwerkt en opgeslagen in dit programma.
 • Jouwweb: alle gegevens van de website www.jisketins.com staan opgeslagen op de servers van Jouwweb.
 • PostNL: Jisketins verzendt producten via PostNL.
 • Mollie: digitale betalingen (o.a. iDEAL, creditcard, Klarna) lopen via Mollie Payments.
 • Paypal: digitale betalingen via Paypal lopen via Paypal.

5. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Jisketins bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een periode van 12 maanden na je laatste bezoek aan de website, tenzij Jisketins op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren. 

6. Delen van persoonsgegevens met derden

Jisketins verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Jisketins heeft geen zeggenschap over het eventuele gebruik door derden (zie lid 4) van uw persoonsgegevens. Deze verklaring heeft betrekking op de persoonsgegevens die Jisketins via www.jisketins.com verwerkt, en accepteert geen enkele verantwoordelijkehid of aansprakelijkheid voor websites of diensten van anderen. Hiervoor verwijzen wij u graag naar de websites en privacyverklaringen van de bovengenoemde partijen.

7. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Jisketins gebruikt technische en functionele cookies tijdens een lopende sessie op de website. Daarnaast gebruiken wij analytische cookies (Google Analytics) die geen inbreuk maken op uw privacy, maar voor ons noodzakelijk zijn voor de technische verwerking van de website en uw gebruiksgemak. Bij een eerste bezoek aan onze website wordt uw toestemming gevraagd om cookies te plaatsen. Deze keuze wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Het kan zijn dat sommige functies op de website niet meer naar behoren werken, indien uw browser geen cookies kan ontvangen.

8. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Jisketins en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@jisketins.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Jisketins wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Jisketins neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@jisketins.com. Jisketins heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • TLS (voorheen SSL): Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresblak 'https' en het hangslotje in de adresbalk.
 • DNSSEC: Dit is een extra beveiliging (aanullend op DNS) voor het omzetten van een domennaam (www.jisketins.com) naar het hieraan gekoppelde IP-adres; het wordt voorzien van een digitale handtekening. U kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat u omgeleid wordt naar een vals IP-adres.

Wijzigingen in de privacyverklaring

Jisketins behoudt zich het recht om deze privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen. Door na wijzigingen gebruik te maken van www.jisketins.com gaat u akkoord met een eventueel gewijzigde privacyverklaring. Op onze website, op deze pagina, vindt u altijd de meest recente versie ter inzage. De huidige privacyverklaring is laatst bijgewerkt op 13 februari 2024.